Aktuálne informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v súvislosti s výskytom vysokopatogénnej aviárnej influenzy (ďalej len „HPAI“) subtypu H5N8 v členských štátoch EÚ podáva nasledovné informácie.
 
Výskyt bol od 28.10. 2016 oficiálne hlásený u voľne žijúcich vtákov doteraz v ôsmich štátoch (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Dánsko). Vo väčšine prípadov došlo k hromadnému úhynu vtáctva (nálezy rádovo desiatok až stoviek uhynutých vtákov) rôznych druhov (hlavne kačice divé, chochlačky, lysky, divé husi, čajky a labute). Nájdené boli vždy v blízkosti vodných plôch (jazerá, rieky, mokrade), pri ktorých sa vtáctvo zvykne zdržiavať a hniezdiť.
 
Pokiaľ ide o pozitívny záchyt HPAI H5N8 v chovoch hydiny, do 11. novembra 2016 boli hlásené dva prípady (obidva v Maďarsku). Prvý v chove moriek na juhovýchode Maďarska (okres Békés), cca 70 km východne od jazera, kde bola nájdená uhynutá labuť pozitívna na H5N8. Primárne bol zaznamenaný náhly zvýšený úhyn zvierat (14%) a pokles v príjme vody takmer o 75%. Už po vyslovení podozrenia na prítomnosť HPAI boli nariadené veterinárne opatrenia a okamžite prevedený stamping out (2.11.), pozitívny výsledok z laboratória bol potvrdený 3.11.2016. Následne boli vyhlásené reštrikčné zóny – ochranné pásmo (3 km) a pásmo dohľadu (10 km). Druhé ohnisko sa nachádza cca 30 km severozápadne od vyššie spomínaného jazera. Jedná sa o chov kačíc mulard, pozitívny výsledok bol potvrdený 9.11., stamping out bol ukončený 10.11.. Boli vyhlásené reštrikčné zóny obdobným spôsobom ako v pri prvom ohnisku.
 
Európska Komisia v súvislosti s týmito prípadmi požiadala členské štáty o zvýšenú ostražitosť a pripravenosť pre prípad výskytu HPAI, aby sa v čo možno najvyššej miere zabezpečila kontrola a zabránilo sa šíreniu nákazy do iných členských štátov. ŠVPS SR následne vydala usmernenie pre regionálne veterinárne a potravinové správy, ako aj pre ďalšie priamo riadené organizácie. Dôjde k zintenzívneniu kontrol vtáctva, hydiny, hydinového mäsa, vajec a výrobkov z nich so zameraním na pôvod, a tiež kontrol na hraniciach pri dovoze týchto komodít z tretích krajín. Takisto sa budú prevádzať aj klinické prehliadky schválených chovov hydiny. Okrem toho už niekoľko rokov je na Slovensku realizovaný Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktorý spočíva v aktívnom monitoringu v chovoch (sérológia) a pasívnom monitoringu pri voľne žijúcich vtákoch (vyšetrujú sa vtáky nájdené uhynuté, prípadne s príznakmi ochorenia metódou PCR).
Informované a zároveň požiadané o spoluprácu boli aj ďalšie inštitúcie a organizácie, ako napríklad Ministerstvo životného prostredia SR, Komora veterinárnych lekárov SR, Únia hydinárov Slovenska, Slovenská poľovnícka komora.
 
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami a hrozbou zavlečenia nákazy na naše územie žiadame o spoluprácu aj širokú chovateľskú verejnosť, najmä o zvýšenú ostražitosť pokiaľ ide o hydinu a iné vtáky chované v zajatí, ako aj voľne žijúce vtáky. Nakoľko sa zdá, že ide o pomerne agresívny kmeň vírusu a nové hlásenia o výskyte neustále pribúdajú, je potrebné dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy, a tiež dodržiavať hygienické postupy pri manipulácii s uhynutým, či príznaky vykazujúcim vtáctvom. V platnosti naďalej ostávajú mimoriadne núdzové opatrenia pre vlastníkov a držiteľov hydiny z roku 2005 (http://www.svps.sk/zvierata/mno_4373_05.asp) a pre užívateľov poľovných revírov z roku 2006 (http://www.svps.sk/zvierata/mno_2344_06.asp).
 
V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o prítomnosti nákazy na našom území – najmä náhly úhyn vtáctva, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp), prípadne priamo ŠVPS SR.
 

MVDr.Ivan Hanuska

RVPS Žiar nad Hronom

Tel. 0456733197

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709