Farské oznamy

Tretia veľkonočná nedeľa – 15. 4. 2018

Lovča

16. 4. Pondelok - 18.00 + Alexander Kukučka a rodičia Alojz a Rozália (č.135)
17. 4. Utorok - 18.00 + Vladimír Kabina - mesačná
18. 4. Streda - 18.00 + Sabina Valentová - mesačná
19. 4. Štvrtok - 7.00 na úmysel ordinára
20. 4. Piatok - 18.00 Poďakovanie za 50r. manželstva (č.98)
21. 4. Sobota - 7.00 + Margita Bojová a syn Milan (č.44)
22. 4. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

17. 4. Utorok - 17.00 + Mária Kováčová - mesačná
20. 4. Piatok - 17.00 + Vladimír Majerský - mesačná
21. 4. Sobota - 10.30 za manželov
22. 4. Nedeľa - 8.30 + Miroslav Magula - mesačná

Ostatné oznamy
Dnes bude po sv.omši v Lovči stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.
Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý vrcholí Nedeľou Dobrého Pastiera. V ten deň (nedeľu) bude zbierka na seminár. Do našej farnosti prídu aj niekoľkí seminaristi, s ktorými bude stretnutie po sv.omši a o 14.30H bude v Lovči adorácia za duchovné povolania.

Lovča:
V sobotu kostol upratuje 4.skupina – Blaženy Kukučkovej (č.90).

Dolná Trnávka:
Najbližšiu nedeľu pred sv.omšou spovedať nebudem.

Mohli by sme byť aj svätí a dokonca robiť aj zázraky, ale ak nám chýba láska, neprídeme do neba.

Sv.Ján Maria VianneyDruhá veľkonočná nedeľa – 8. 4. 2018 nedeľa Božieho milosrdenstva

Liturgický kalendár

  9. 4. Pondelok   Zvestovanie Pána - slávnosť
11. 4. Streda     Sv.Stanislava, biskupa a mučeníka

Lovča

  9. 4. Pondelok   - 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Tužinskú (č.257)
10. 4. Utorok       - 18.00 + Gizela Olíková - mesačná
11. 4. Streda        - 18.00 + Lýdia Bojová - mesačná
12. 4. Štvrtok      -   7.00 na úmysel ordinára
13. 4. Piatok        -   7.00  
14. 4. Sobota       -   14:30 + Ľudovít Kemiač - pohrebná
15. 4. Nedeľa      - 10.00 + Angela Kováčová - mesačná

Dolná Trnávka

  9. 4. Pondelok   - 17.00 + Jozef a Anna Tesákoví, a dcéra Alena (č.86)
11. 4. Streda        - 17.00 Za Božiu pomoc a zdravie (č.47)
15. 4. Nedeľa       -   8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy

Kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva, pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr: Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba ), môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
V nedeľu bude po sv.omši v Lovči stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Účasť je nutná.

Lovča: 

Zbierka pre Jeruzalem činila 279,40 EUR a pre farnosť 415,90 EUR.
V piatok prídu zobrať vitráž. V ten deň kostol upratuje 3.skupina – Jany Kabinovej (č.155).

Dolná Trnávka: 

Zbierka pre Jeruzalem činila 120 EUR.

Dosiahnuť nebo, priateľu? Potrebuješ milosť a kríž.

Sv.Ján Maria Vianney
 

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 
Dnešná slávnosť má oktávu, v ktorej sa neslávia žiadne sviatky a spomienky, celá oktáva je ako jeden deň – nedeľa.
 
Lovča
  2. 4. Pondelok  -  8.00 + za rodičov (č.92)
  3. 4. Utorok  - 18.00 + Milan Kováč – 1.výročie
  4. 4. Streda  - 18.00 + Margita Vincencová a Jozef Kukučka - mesačná
  5. 4. Štvrtok  -  7.00 na úmysel ordinára 
  6. 4. Piatok  - 18.00 + Gizela Kováčová - mesačná
  7. 4. Sobota - 7.00 + Emil a Anna Kováčoví (č.90)
  8. 4. Nedeľa - 10.00 Za farníkov
 
Dolná Trnávka
  2. 4. Pondelok    -   9.00 Poďakovanie za Božiu pomoc (č.65)
  6. 4. Piatok      - 17.00  Za Božie požehnanie pri pôrode (č.108)
  8. 4. Nedeľa      -   8.30 + Štefan, Anna a Mária Boškoví (č.43)
 
Ostatné oznamy
  • Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočného trojdnia.
  • Celé veľkonočné obdobie sa namiesto Anjel Pána modlíme mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná.
  • Na nástenke sa nachádza plagát s ponukou Duchovných cvičení. 
 
Lovča:  
  • Zbierka pre mládežnícke aktivity v diecéze a organizácie, ktoré pracujú pre mládež činila 100,-EUR. 
  • V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Dlhšie spovedať budem v stredu od 16.15H. Chorých navštívim v piatok od 8.00H. Adorácia v piatok začne o 15.30H. 
  • V sobotu kostol upratuje 2.skupina – Márie Bahnovej (č.170). 
 
Dolná Trnávka:  
  • Zbierka pre mládežnícke aktivity v diecéze a organizácie, ktoré pracujú pre mládež činila 20,- EUR.
  • V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v piatok od 16.00 – 16.45H. Chorých navštívim v piatok dopoludnia. Adorácia v piatok začne o 16.00H. 
 
 
Ako dobre sa zomiera človeku, ktorý žil na kríži!
 Sv.Ján Maria Vianney
 

Kvetná Nedeľa – 25. 3. 2018

29. 3. Štvrtok Zelený štvrtok Pánovej večere
30. 3. Piatok Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána
31. 3. Sobota Biela sobota a Veľkonočná vigília

Lovča

26. 3. Pondelok - 7.00 na úmysel ordinára
27. 3. Utorok - 7.00
28. 3. Streda - 7.00
29. 3. Štvrtok - 18.00 + Ľubomír Bahno - mesačná
30. 3. Piatok - 9.00 pobožnosť krížovej cesty
                    - 15.00 obrady veľkého piatku
31. 3. Sobota - 18.00 + Štefan a Margita Boškoví, a rodičia (č.108)
1. 4. Nedeľa - 10.00 + Dušan Hrmo Jankovič (2.výr) a Virgil Hrmo (11.výr)

Dolná Trnávka

29. 3. Štvrtok - 17.00 + Ľudovít Tesák - mesačná
30. 3. Piatok - 15.00 obrady veľkého piatku
31. 3. Sobota - 19.00 + starí rodičia z oboch strán (č.65)
1. 4. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy

Dnes: 1) Zbierka pre mládežnícke aktivity v diecéze a organizácie, ktoré pracujú pre mládež. 2) O 15.00H bude v kostole krížová cesta. 3) Spovedanie v kostole Povýšenia sv.Kríža od 14.30-17.00H.
Spovedanie v kostole Sedembolestnej: Po, Ut - 15.00 - 17.00H
St - 09.00 - 11.30H; 15.00-17.00H
Na Veľký piatok je prísny pôst, t.zn., že od 14r.života je záväzné zdržať sa mäsitého pokrmu a od 18r. do 60r. života je možne len 3x za deň jesť a z toho len raz dosýta.

Lovča:

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojn.utečencom činila 120,-EUR.
Hľadám záujemcov o službu kostolníka a mimoriadneho rozdávateľa sv.prijímania.
Na stolíku pri dverách je papier, kde sa môžete zapisovať na poklonu Sviatosti oltárnej, ktorá bude v piatok po obradoch a v sobotu pred vigíliou.
V pondelok prídu osadiť vitráž. V tento deň kostol upratuje 1.skupina – Anny Hrmovej (č.147).

Dolná Trnávka:

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojn.utečencom činila 80,- EUR.

Spojenie s Ježišom Kristom, spojenie s krížom: to je spasenie!

Sv.Ján Maria Vianney


Piata pôstna nedeľa – 18. 3.  2018

Liturgický kalendár

19. 3. Pondelok Sv.Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť

Lovča

19. 3. Pondelok - 18.00 + Vladimír Kabina - mesačná
20. 3. Utorok - 18.00 + Helena Beňová (14.výr) (č.35)
21. 3. Streda - 18.00 + Jozef a Marta Zimanoví (č.22)
22. 3. Štvrtok - 7.00 na úmysel ordinára
23. 3. Piatok - 14.00 + Sabína Valentová - pohrebná
24. 3. Sobota - 7.00 + Milan, Ľudmila, Ľubor a rodičia z oboch strán (č.7)
25. 3. Nedeľa - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

19. 3. Pondelok - 17.00 + Mária Kováčová - mesačná
23. 3. Piatok - 17.00 + Vladimír Majerský - mesačná
25. 3. Nedeľa - 8.30 + Miroslav Magula - mesačná

Ostatné oznamy

Dnes je:

1) Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

2) Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv.prijímanie – po sv.omši v Lovči.

3) Od 14:00 - 15:30 spovedanie za účasti viacerých kňazov.

V nedeľu – Kvetnú nedeľu – pri sv.omšiach požehnám ratolesti a bude aj zbierka, z ktorej podporíme mládežnícke aktivity v diecéze a organizácie, ktoré pracujú pre mládež.

Lovča:

Zbierka pre potreby farnosti činila 220,-EUR.
Hľadám záujemcov o službu kostolníka, zvonára a mimoriadneho rozdávateľa sv.prijímania.
Počas pašií budeme stáť – z úcty Pánu Ježišovi.
Farský kostol v sobotu upratuje 8.skupina – Lucie Bienovej (č.26)

Dolná Trnávka:

V pondelok o 19:00 bude zasadanie farskej rady.

Návrhy na farebné riešenie kostola.


Dôkazom toho, že nemilujeme Boha, je fakt, že sme nedosiahli istú úroveň:
aby nám všetko, čo nás veľa stojí, robilo radosť.

Sv.Ján Maria Vianney


Štvrtá pôstna nedeľa – 11. 3. 2018

Lovča

12. 3. Pondelok - 7.00 na úmysel ordinára
13. 3. Utorok - 18.00 + Lýdia Bojová - mesačná
14. 3. Streda - 18.00 + Angela Kováčová - mesačná
15. 3. Štvrtok - 18.00 + Karol a Alžbeta Loveckí, syn Vladislav a Roman (č.187)
16. 3. Piatok - 18.00 + za rodičov (č.26)
17. 3. Sobota - 7.00
18. 3. Nedeľa - 10.00 Poďakovanie za 86r. života (č.9)

Dolná Trnávka

13. 3. Utorok - 17.00

16. 3. Piatok - 17.00

18. 3. Nedeľa - 8.30 Za farníkov

Ostatné oznamy

Dnes o 15:00 bude v kostole krížová cesta.
Voľby do farskej rady: výsledky volieb.
V nedeľu bude:

  1. Celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
  2. Stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv.prijímanie – po sv.omši v Lovči.
  3. Spovedanie za účasti viacerých kňazov od 14.00-15.30H


Lovča:

  • Dnes je zbierka pre potreby farnosti.
  • Dnes o 18.00H bude ustanovujúce zasadanie farskej rady.
  • Teraz budem zapisovať úmysly na sv.omše.
  • Farský kostol v pondelok upratuje 7.skupina – Martiny Kabinovej (č.257). Prídu zobrať vitráž.

Kríž je darom, ktorým dobrý Boh obdarúva svojich priateľov.

Sv.Ján Maria Vianney

 


 

Tretia pôstna nedeľa – 4. 3. 2018

Lovča

5. 3. Pondelok - 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Hrmovú (č.74)
6. 3. Utorok - 18.00 + Gizela Kováčová - mesačná
7. 3. Streda - 18.00 + Gizela Olíková - mesačná
8. 3. Štvrtok -   7.00 na úmysel ordinára
9. 3. Piatok      - 18.00 + Vladimír Olík (3.výročie) a rodičia z oboch strán (č.57)
10. 3. Sobota -   7.00  
11. 3. Nedeľa      - 10.00 Za farníkov

Dolná Trnávka

6. 3. Utorok    - 17.00 + Alojz a Pavel Dovec (č.89)
9. 3. Piatok      - 17.00  
11. 3. Nedeľa   -   8.30 + Ľudovít a Berta Maguloví (č.117)

Ostatné oznamy

    • Dnes o 15.00H bude v kostole krížová cesta.
    • Voľby do farskej rady: dnes sa odovzdávajú hlasovacie lístky.
    • Duchovná obnova pre ženy – 10.3.2018 (cirkevná škola, potreba nahlásiť sa) – plagát
    • Duchovná obnova v Hliníku nad Hronom:  9.-11.3.2018 - plagát

Lovča:  
    • V nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.
    • Farský kostol v sobotu upratuje 7.skupina – Martiny Kabinovej (č.257).
    • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – teraz bude krátka adorácia.

 

Vôbec nechápem, ako môže kresťan nemilovať kríž a utekať pred ním! Nie je to to isté, ako utiecť od toho, ktorý na ňom visel a zomrel za nás?

Sv.Ján Maria Vianney


 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709