Informácia - Dobrovoľná vojenská príprava

          

PERSONÁLNY ÚRAD OZBROJENÝCH SÍL REGULAČNÁ SKUPINA BANSKÁ BYSTRICA

Dobrovoľná vojenská príprava – DVP

Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odbornej prípravy

Informácie pre uchádzačov

- Na prihlásenie je potrebné priniesť: občiansky preukaz, výpis zo zdravotnej dokumentácie, doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia – aj fotokópie, rozhodnutie o prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla
- Pri návšteve regulačnej skupiny uchádzač vyplní: žiadosť o prijatie do DVP, osobný dotazník, životopis, čestné vyhlásenie
- Podmienkou je podanie žiadosti na DVP
- Uchádzačovi musí vzniknúť branná povinnosť alebo ju dobrovoľne prevzal
- Má štátne občianstvo a je spôsobilý na právne úkony
- Dosiahol minimálne stredné odborné vzdelanie, nie je podmienka maturita
- Termín na prihlásenie je do 27.4.2018
- Miesto – VÚ Martin
- Dĺžka cvičenia je 11 týždňov
- Odmena je 1 100€ v čistom príjme, t. zn. už očistené o daň a odvody
- Absolvent má hradenú stravu, ubytovanie, doprava
- Po absolvovaní získa absolvent cvičenia pozíciu vojak II. stupňa v zálohe
- Termín absolvovania cvičenia je júl, august
- Kondičné testy sa nevykonávajú
- Psychotesty sa vykonávajú v primeranej forme
- Predpríprava na prípadný vstup do ozbrojených síl
- Zamestnávateľ je povinný uvoľniť na absolvovanie cvičenia na DVP a zobrať späť do zamestnaneckého pomeru, Zákon č. 378/2015 Z. z. O dobrovoľnej vojenskej službe
- Uchádzač vedený na Úrade práce sa z evidencie nevymazáva a zachovávajú sa mu dávky v nezamestnanosti
- Absolvent je uvoľnený na rodinné udalosti, ako je napr. pohreb, atď. , na tlmočnícke služby.....
- Absolvent môže kedykoľvek opustiť proces DVP
- Absolvent môže byť aj žena – prehlásenie o dobrovoľnosti absolvovania DVP
- Horný vek je 55 rokov
- Uchádzač musí preukázať bezúhonnosť – výpis z registra trestov nie starší, ako 3 mesiace
- Je zdravotne a psychicky spôsobilý
- Bude prijatý, ak úspešne absolvuje prijímacie konanie

Uchádzať sa nemôžu:

- bývalí profesionálny vojaci,
- absolventi základnej vojenskej služby
- už absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy
- osoby zaradené do záloh ozbrojených síl
- aktívny profesionálni vojaci
- príslušníci policajného zboru
- príslušníci justičnej a väzenskej stráže
- príslušníci HaZZ
- ak uchádzač odoprel výkon mimoriadnej služby
- ak je voči uchádzačovi vedené trestné konanie
- nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet, resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Informácie na:

www.regrutacia.sk, www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp  www.personal.mil.sk

č. tel.: 0960 412147, 0960 412777, 0960 412779,
e – mail: rsk.bb@mil.sk
Úradné hodiny: po  -  štv: 7,15 hod až 15,00 hod,  pi 7,15 hod až 12,15 hod
Adresa: Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Kontakt:

Ing. Filip Kamenský
vedúci oddelenia obrany štátu

Okresný úrad Banská Bystrica
odbor krízového riadenia

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Email: Filip.Kamensky@minv.sk
Č.t.:    048/43 06 380
Fax:    048/43 06 389

Mobil: +421 905 567 512

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709