Odpredaj hnuteľného majetku obce - vozidlo Volkswagen Sharan

Obec Lovča, Germettova 95, 966 21 Lovča, v súlade so znením zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zásadami o nakladaní s majetkom obce, vyhlasuje ponukové konanie na odpredaj hnuteľného majetku obce (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) a to odpredaj hnuteľného majetku obce - vozidlo Volkswagen Sharan 1.8 5dv MPV, E. Č.: ZH 311 AX.

 1. Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov: Obec Lovča                                      
IČO: 00320820
Sídlo: Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča
Kontaktná osoba: Ondrej Bahno – starosta obce
Tel. č.: 0908931328, 045/6732835               
Fax:  045/6732835                        
e-mail: lovca@lovca.sk

3. Názov predmetu zákazky:

vozidlo Volkswagen Sharan 1.8 5dv MPV, E. Č.: ZH 311 AX

4. Technický opis vozidla:

Kategória vozidla:                              3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá a ich modifikácie (kategória M)
Podkategória vozidla:                        3. 4 Vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora
1600 < V ≤ 2000 cm3
Značka a typ vozidla:                         Volkswagen Sharan 1.8 5dv MPV
Výrobca:                                             Volkswagen

Rok výroby:                                       1999
Zdvihový objem valcov motora:        1781 cm3
Maximálny výkon motora/otáčky:     110 kW

Predpísané palivo:                              benzínový automobilový BA 95 bezolovnatý
Užitočná hmotnosť:                           543 kg
Celková hmotnosť:                             2400 kg

Dátum prvého uvedenia do prevádzky: nezistený, zohľadnený 23. 4. 1999
Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota:  15. 2. 2017

Evidenčné číslo:                                 ZH 311 1AX

Držiteľ:                                              Obec Lovča
Počet držiteľov vozidla:                    nezistený
Farba vozidla:                                    modrá metalíza tmavá

Technický preukaz č.:                        –
Osvedčenie OEV č.:                          TA553426

Platnosť TK do:                                 8. 12. 2018

Platnosť emisnej kontroly do:            8. 12. 2018

Výrobné číslo vozidla:                       WVWZZZ7MZXV051335
Výrobné číslo karosérie:                    WVWZZZ7MZXV051335

Výrobné číslo motora:                        –
Počet ubehnutých km:                       260754

Popis technického stavu osobného motorového vozidla je spracovaný v Znaleckom posudku č. 201700492800 zo dňa 22. 2. 2017.

5. Lehota na predkladanie ponúk:  13. 10. 2017 do 15:00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1.,v zapečatenom obale s označením " Ponukové konanie VW SHARAN - Neotvárať ". Ponuky sa predkladajú slovenskom jazyku.

6. Kritérium hodnotenia ponúk:

Kritériom pre vyhodnotenie ponukového konania bude najvyššia ponuková cena.

Otvorenie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie, menovanej starostom obce Lovča, dňa 13. 10. 2017 o 19:00. Komisia vykoná vyhodnotenie predložených ponúk dňa 13. 10. 2017 o 19:00. O výsledku budú účastníci upovedomení po ukončení ponukového konania.

7. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- u fyzických osôb: meno aj priezvisko (aj rodné), presná adresa bydliska, totožnosti, ponúknutá cena, telefonický kontakt,

- u právnických osôb: obchodný názov, presná adresa sídla, IČO (DIČ), ponúknutá cena, kópia výpisu z obchodného registra (potvrdenie o pridelení IČO), v prípade, že účastník ponukového konania nie je štatutárnym zástupcom štatutárneho orgánu právnickej osoby ktorú zastupuje, predloží plnú moc s podpismi členov štatutárneho orgánu, telefonický kontakt.

8. Všeobecná hodnota vozidla stanovená znaleckým posudkom (s DPH): 1669,00 €

9. Bližšie informácie záujemcom poskytne:

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča – kontaktná osoba Ondrej Bahno, starosta obce, tel.: 0908 931 328, mail: lovca@lovca.sk

10. Ostatné podmienky:

- ak nebude predložená žiadna ponuková cena, ponukové konanie k predmetnej veci sa ukončí,
- účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

11. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo:

-  zrušiť ponukové konanie,
- neprijať ani jednu z predložených ponukových cien, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo nevýhodné,
- v prípade formálnych nedostatkov cenovej ponuky, ktoré nemenia jej obsah vyzvať záujemcu na jej doplnenie.

 

 

Ondrej Bahno
starosta obce

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709, VÚB 5928422/0200