Valné zhromaždenie Urbár - Pasienka, 11. 5. 2018

ZDRUŽENIE URBÁR-PASIENKA, pozemkové spoločenstvo, 966 21 Lovča pozýva členov spoločenstva na valné zhromaždenie Združenia URBÁR-PASIENKA, Pozemkové spoločenstvo Lovča, ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2018 o 19:00 hod. v kultúrnom dome v Lovči.

Program:

1. Prezentácia

2. Otvorenie, privítanie

3. Schválenie programu

4. Voľba orgánov zhromaždenia (návrhová a volebná komisia) a rozhodnutie o spôsobe hlasovania

5. Kontrola uznesení zo zhromaždenia 2017

6. Správa o činnosti výboru za rok 2017

7. Správa o hospodárení za rok 2017

8. Správa o finančnom hospodárení za rok 2017

9. Správa dozornej rady za rok 2017

10. Správa o výsledku kontroly uznášaniaschopnosti zhromaždenia

11. Voľba členov výboru a dozornej rady

12. Schválenie rozdelenia zisku

13. Diskusia, rôzne

14. Návrh na uznesenie, schválenie.

15. Záver, občerstvenie

 
Výbor spoločenstva

 

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709