Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ Základnej školy Lovča

Obec Lovča Geromettova 95, 966 21 Lovča v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ / riaditeľka Základnej školy Lovča

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy (alebo školského zariadenia) v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Iné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné schopnosti,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zák. č. 317/2009 Z. z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Uzávierka prijímania prihlášok je 14. 5. 2019 do 15:00.

Prihlášky s označením „výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu: Obecný úrad, Geromettova 95, 966 21 Lovča.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky , oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ondrej Bahno, starosta obce Lovča

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709