Zber odpadu

Na Obecnom úrade v Lovči si môžete zakúpiť plastovú nádobu na komunálny odpad s objemom 120 litrov za cenu 20,40 € a nádobu s objemom 240 litrov za 33,60€ na bio odpad zo záhrad.

 

        


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lovča za rok 2018: 55,99 %

zverejnené: 20. 2. 2019 

Poplatok za odvoz komunálneto odpadu: 16,99 €/osoba/rok

(podľa §19 ods 1. písm. a) VZN 1/2014 v zmysle dodatku č 1/2015)

Vrátenie, zníženie a oslobodenie poplatku

Vrátenie poplatku alebo pomernej časti:

Podmienky na vrátenie poplatku:
  - Zrušenie trvalého pobytu
  - Zrušenie prechodného pobytu
  - Zánik vlastníckych práv
  - Zánik nájomného vzťahu
  - Smrť poplatníka

Podklady na vrátenie poplatku:

  - Odhlásenie z trvalého pobytu
  - Odhlásenie z prechodného pobytu
  - Zmluva o zániku vlastníckych práv
  - Nájomná zmluva
  - Úmrtný list


Zníženie alebo oslobodenie poplatku

Podklady:
  - Doklad preukazujúci, že občan sa dlhodobo zdržiava mimo obce Lovča
  - Potvrdenie zo školy spolu s potvrdením o ubytovaní

 

Dni jarnej a jesennej čistoty

Počas dní jarnej a jesennej čistoty (v mesiaci apríl a október) sú v obci umiestnené kontajnery na drobný stavebný odpad a objemný odpad a tiež mobilná zberňa na elektro odpad a nebezpečný odpad.

Oficiálna internetová stránka obce Lovča

Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709